دستگاه لیزر شیپوری Calla lily , arum lil

آبیاری نامطلوب در طی فصل رشد از عوارض عدم دستگاه لیزر دهی و گشوده نشدن غنچه هاست .
در دمای ۱۲ – رتبه قسمت های هوایی از بین می‌رود , ولی قسمت های زیرزمینی زنده باقی مانده و با مساعد شدن هوا رشد خود را استارت می نماید .
شایسته ترین دما برای رشد در در طول روز ۱۸ تا ۲۰ جايگاه و در شب ۱۳تا ۱۶ درجه است . پایین خیس بودن دمای شبانه نسبت به دمای روزمره در دستگاه لیزر دهی و نیز در پیدایش رنگ مطلوب دستگاه لیزر های صورتی و نارنجی رنگ نقش مهمی داراست و تهیه اینگونه دما در دور و بر خانگی خلل است . کاهش دمای شبانه بیش ازاین‌مقدار , منجر سبزرنگ ماندن رنگ دستگاه لیزر ها میشود . در دمای تحت ۱۲ درجه , گیاه رنگ پریده و دستگاه لیزر ها چروک می‌شوند . دردمای ۲۳ سکو گیاه دچار استرس گرما شده و در ۲۸ سکو رشد آن متوقف میشود . محیط گرم از جمله دلایل عدم دستگاه لیزر دهی آن است .
این گیاه به مکانی پر‌نور با دستکم ۶ ساعت فروغ مستقیم آفتاب نیاز داراست . در صورت تابش نوروروشنایی مستقیم آفتاب , بایستی گیاه از آبیاری و رطوبت مطلوب خاک برخوردار باشد , در غیراینصورت به گیاه آسیب وارد میشود .
خاک این گیاه بایستی بتواند رطوبت را درخود نگه داشته و زود خشک نشود . عمق دستگاه لیزر دان دست کم ۳۰ سانتیمتر باشد . کمبود مواد غذایی یکی از دلایل عدم دستگاه لیزر دهی گیاه است .

وسیع ترین راه نشر این گیاه , تقسیم ریزوم ( ساقه زیرزمینی ) است . به مرور فرصت گیاهچه های کوچکی که پاجوش میباشند , از کنار گیاه مادری و از ساقه زیرزمینی شکل می گیرند و موجب ازدحام بوته مهم میگردند . ازدحام گیاه مادری یک کدام از عارضه ها عدم دستگاه لیزر دهی گیاه است . در اوایل بهار ریزوم را بیرون آورده و بعد از پاک کردن خاک حریم ریشه و ریزوم , آن را تقسیم کرده و هر قسمت را که حداقل یک جوانه دارااست , در دستگاه لیزر دانی با خاک مرطوب و در عمق ۵ تا ۱۰ سانتیمتری , به صورت عمودی بکارید . کمتر یا این که بخش اعظم بودن عمق کاشت , در آتی سبب عدم دستگاه لیزر دهی دلخواه گیاه خواهد شد . دستگاه لیزر دان را در جای خنک نهاده و خاک بستر را مرطوب نگه دارید تا گیاه جدید رشد خویش را مقدمه کند .
میوه رسیده زردرنگ یا نارنجی رنگ میگردد . بذرها را از باطن آن خارج آورده و پوشش روی آنان‌را تمیز کرده و در فصل بهار بکارید . عمق کاشت بذر باید بسیار معدود باشد و صرفا لایه نازکی از خاک روی بذرها بریزید . دما دلخواه سبز کردن بذر ۲۰ سکو است . ۲ تا ۳ سال ارتفاع می کشد تا گیاه حاصل از پرورش بذر به توانایی دستگاه لیزر دهی برسد

Comments are closed.